Werkwijze van de casemanager

Een casemanager van de Ketenzorg Dementie is een specialistische begeleider en maakt onderdeel uit van de wijkverpleegkundige zorg van de verschillende thuiszorgorganisaties.

Als u begeleiding bij dementie ontvangt van een huisarts, praktijkondersteuner van een huisarts, geriater of wijkverpleegkundige en er is meer specialistische zorg en begeleiding thuis nodig, dan komt de casemanager dementie in beeld.

In het kennismakingsgesprek met een wijkverpleegkundige of casemanager zullen u en uw mantelzorger in gezamenlijkheid bespreken welke behoefte er is, waar ondersteuning nodig is, wie vanuit uw eigen sociale netwerk een rol kan vervullen en op welke wijze daar invulling aan gegeven kan worden. Indien er nog geen thuiszorg geleverd wordt zal de wijkverpleegkundige een indicatie stellen.

De casemanager geeft ondersteuning aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers als er meer specialistische hulp nodig is. 
Afhankelijk van het stadium van de ziekte en de individuele situatie krijgt u begeleiding op maat.