Welkom bij ketenzorg dementie

Welkom op deze pagina over ketenzorg dementie. Hieronder leest u wie wij zijn.

Wat is ketenzorg?

De juiste behandeling, hulp en begeleiding zijn van groot belang om het leven met dementie te verlichten. Gedurende het ziektetraject krijgen de persoon met dementie en zijn/haar mantelzorgers te maken met verschillende zorgverleners. Soms gelijktijdig, soms opeenvolgend. Voor iemand met dementie en zijn naaste is het belangrijk dat de zorg goed op elkaar aansluit. Zo ontstaat er als het ware een keten van op elkaar afgestemde zorg.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hanteert als definitie voor ketenzorg:
“het samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd, waarbij het cliëntproces centraal staat. Dit blijkt uit geformaliseerde afspraken tussen betrokken zorgaanbieders over samenhang en continuïteit in de patiëntenzorg”.

Het doel van ketenzorg is dus een persoon met dementie in elke fase van het ziekteproces de juiste behandeling en begeleiding aan te bieden, zodat hij/zij zo lang en zo prettig mogelijk thuis kan blijven wonen. Om alle zorg goed te coördineren en op elkaar af te stemmen kan een casemanager dementie worden ingeschakeld die de regie voert over alle zorginspanningen. Samen met de persoon met dementie en diens mantelzorger bekijkt de casemanager welke vorm van ondersteuning wenselijk en mogelijk is.

Organisatie van de ketenzorg

In de regio Oss-Uden-Veghel hebben diverse zorgaanbieders, die zorg bieden aan mensen met dementie, afspraken met elkaar gemaakt om zo goed mogelijk samen te werken in de keten. Omdat verschillende zorgaanbieders vaak tegelijk een deel van de zorg leveren aan de persoon met dementie en diens mantelzorger(s) is onderlinge afstemming nodig. De zogenaamde ketenpartijen hebben in een ketenconvenant afgesproken met elkaar te overleggen en afspraken te maken, niet alleen op bestuurlijk niveau, maar ook op “de werkvloer’.

Ketenpartijen

Aan de ketenzorg dementie nemen deel:

  • Brabantzorg,
  • Laverhof,
  • InterZorg,
  • Thuiszorg Pantein,
  • Breederzorg,
  • Ons Welzijn,
  • Alzheimer Vereniging Nederland.

De ketenzorg dementie maakt onderdeel uit van Samen in Zorg. Samen in Zorg is een vereniging die bestaat uit zorgpartners in de regio Oss-Uden-Veghel. Zij stellen zich ten doel de onderlinge samenhang van zorg tussen verschillende zorgaanbieders te verbeteren. Zie voor verdere informatie over Samen in Zorg en de deelnemende organisaties de home page van deze website.

Zorgstandaard dementie

Op 18 juli 2013 hebben Alzheimer Nederland en Vilans de definitieve Zorgstandaard Dementie gepubliceerd. Deze zorgstandaard heeft als doel om te komen tot vaste normen voor dementiezorg. De ontwikkeling en implementatie van een zorgstandaard moet richting geven aan regio’s en ondersteuning bieden aan regionale integrale ketenzorg in aansluiting op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Wat is de Zorgstandaard Dementie?
De zorgstandaard beschrijft de normen waaraan dementiezorg moet voldoen en geeft een beschrijving van het complete zorgcontinuüm: van vroegsignalering en preventie tot diagnostiek, casemanagement, behandeling, begeleiding en steun en levering van zorg en diensten. De beschrijving is functioneel. Dit wil zeggen: op welke wijze de zorg wordt georganiseerd en wanneer, maar niet wie deze uitvoert of waar dit gebeurt. De wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten zijn uitgangspunt van optimale dementiezorg.

download pdf 'Publieksversie Zorgstandaard dementie'